POLITYKA PRYWATNOŚCI BLACK TIGER POLAND

SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(dalej jako „Polityka prywatności”)

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „Dane” lub „Dane osobowe”), jest Black Tiger Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Prymasa Augusta Hlonda 10/73, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000855139, NIP: 5272934044, REGON: 386797887, kapitał zakładowy 2 522 650,00 złotych (dalej jako „Spółka”, „Administrator” lub „Black Tiger”).

Administrator przetwarza Pani / Pana Dane zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, zapewniając bezpieczeństwo Danych osobowych, czyli w szczególności rzetelność, poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Aby nasze procesy przetwarzania były dla Państwa przejrzyste, przedstawiamy Państwu niniejszą Politykę prywatności, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych osobowych. W niniejszej Polityce prywatności zawarte są informacje, które powinni Państwo otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Z Black Tiger mogą Państwo skontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 10/73, 02-972 Warszawa, drogą mailową na adres e-mail: [kontakt@blacktigerpoland.tech] lub telefonicznie pod numerem telefonu: 795 121 973.

Pragniemy wskazać, iż w serwisie internetowym prowadzonym przez Black Tiger pod adresem www.blacktigerpoland.tech (dalej jako „Serwis”) mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych innych podmiotów, do których niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania.

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych

W zależności od charakteru Państwa relacji z Black Tiger, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy Dane w różnym zakresie i celach, co szczegółowo określono poniżej:

 1. Klienci i kontrahenci Spółki (w tym klienci i kontrahenci potencjalni):

Black Tiger przetwarza Dane (potencjalnych) klientów i kontrahentów, tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer NIP, numer REGON, adres wykonywania działalności oraz dane związane z rozliczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy zawartej z klientem / kontrahentem lub podjęcia działań – jeszcze przed zawarciem umowy – na żądanie potencjalnego klienta / kontrahenta,
 2. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych w szczególności z kwestiami podatkowo – rozliczeniowymi,
 3. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na (1) ewentualnej konieczności dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z (potencjalnej) umowy, (2) marketingu usług Administratora oraz (3) rozwoju dalszej współpracy z klientem / kontrahentem,
 4. w przypadku gdy z własnej inicjatywy udostępnicie Państwo Administratorowi Dane, które nie były oczekiwane przez Black Tiger, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku szczególnych kategorii Danych).

Szczególne kategorie Danych osobowych mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi; Administrator nie oczekuje podawania przez (potencjalnych) klientów lub kontrahentów szczególnych kategorii Danych.

 1. Osoby wyznaczone przez klientów / kontrahentów (w tym klientów i kontrahentów potencjalnych) do kontaktów biznesowych:

Black Tiger przetwarza Dane osób wyznaczonych przez (potencjalnych) klientów i kontrahentów do kontaktów biznesowych, tj.: imię i nazwisko, stanowisko zajmowane u (potencjalnego) klienta / kontrahenta, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu.

W/w Dane Spółka pozyskuje od (potencjalnego) klienta / kontrahenta i przetwarza je na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na: (1) realizacji oraz rozliczeniu zawartej z klientem / kontrahentem umowy, (2) rozwoju dalszej współpracy pomiędzy Administratorem i klientem / kontrahentem, (3) podejmowaniu działań zmierzających do zawarcia umowy z potencjalnym klientem / kontrahentem, (4) marketingu usług Administratora oraz (5) ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw,
 2. w przypadku gdy z własnej inicjatywy udostępnicie Państwo Administratorowi Dane, które nie były oczekiwane przez Black Tiger, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO (w przypadku szczególnych kategorii Danych).

Szczególne kategorie Danych osobowych mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi; Administrator nie oczekuje podawania szczególnych kategorii Danych.

 1. Użytkownicy Serwisu:

Black Tiger przetwarza następujące Dane w celu umożliwienia użytkownikom Serwisu korzystania z formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie (są to Dane niezbędne do wypełnienia formularza umożliwiającego użytkownikowi kontakt z Black Tiger): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu użytkownika, wskazanie podmiotu w imieniu którego Użytkownik kontaktuje się ze Spółką oraz ewentualne informacje zawierające Dane, które samodzielnie i dobrowolnie użytkownik umieści w treści formularza kontaktowego.

Dodatkowo, w związku z korzystaniem z Serwisu, Black Tiger przetwarza informacje dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie, przede wszystkim w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie (więcej informacji dotyczących plików cookie znajdziecie Państwo w Polityce plików cookie), dane dotyczące sesji, jej daty i godziny, dane przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego, dane dotyczące urządzenia. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić Dane.

Przetwarzanie w/w Danych odbywa się na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest usługa polegająca na udostępnianiu użytkownikowi możliwości korzystania z formularza kontaktowego,
 2. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw,
 3. w przypadku gdy Użytkownik z własnej inicjatywy udostępni Administratorowi Dane, które nie były oczekiwane przez Black Tiger, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku szczególnych kategorii Danych.

Szczególne kategorie Danych osobowych mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi; Administrator nie oczekuje podawania szczególnych kategorii Danych.

 1. Użytkownicy social media prowadzonych przez Spółkę:

W celu umożliwienia użytkownikom korzystania z social media Spółki, Black Tiger przetwarza w szczególności następujące Dane: imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika, informacje o „polubieniach”, treści zamieszczanych przez Użytkownika komentarzy, postów i wiadomości, w tym korespondencja prowadzona z Black Tiger za pomocą narzędzi dostępnych na portalach social media.

Przetwarzanie w/w Danych odbywa się na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest usługa polegająca na udostępnianiu użytkownikowi możliwości korzystania z social media Spółki,
 2. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na ewentualnej konieczności dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony jego praw,
 3. w przypadku gdy użytkownik z własnej inicjatywy udostępni Administratorowi Dane, które nie były oczekiwane przez Black Tiger, to działanie takie uznaje się za równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przetwarzanie tych Danych w celach, w jakich zostały udostępnione – przetwarzanie odbywa się wówczas na podstawie 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, w przypadku szczególnych kategorii Danych.

Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane wyłącznie w przypadku samodzielnego ich udostępnienia Administratorowi; Administrator nie oczekuje podawania szczególnych kategorii Danych.

 

Zautomatyzowane decyzje i profilowanie

Black Tiger nie będzie w oparciu o Państwa Dane podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ani dokonywał profilowania.

 

Przekazywanie Danych osobowych

Odbiorcami Danych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady minimalizacji Danych, mogą być w szczególności: (1) podmioty z grupy kapitałowej Black Tiger lub (2) podmioty przetwarzające Dane na polecenie Spółki, z którymi Spółka zawiera umowy powierzenia przetwarzania Danych (np. podmioty prowadzące obsługę prawną lub informatyczną Black Tiger).

Co do zasady Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej jako „EOG”). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Spółki przy realizacji usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Dane mogą zostać przekazane do odbiorców, wśród których będą występować również podmioty z państw trzecich, tj. państw spoza EOG.

W przypadku przepływu Danych do państw spoza EOG, przesył odbywa się wyłącznie do państw, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony Danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej – w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony – Spółka zawrze umowy z odbiorcami Państwa Danych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO – więcej informacji na temat wspomnianych zabezpieczeń można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

 

Uprawnienia związane z przetwarzaniem Danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Danych, posiadają Państwo prawo:

 1. dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
 2. żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 5. przeniesienia Danych – w zakresie Danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody lub w związku z zawartą umową (zgodnie z art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu – w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Black Tiger (zgodnie z art. 21 RODO),
 7. cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody – w odniesieniu do Danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe prawa można wykonać poprzez złożenie Spółce stosownego oświadczenia wysłanego (1) pocztą tradycyjną na adres: ul. Prymasa Augusta Hlonda 10/73, 02-972 Warszawa, (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@blacktigerpoland.tech.

W związku z przetwarzaniem Państwa Danych, posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Dobrowolność podania Danych osobowych

Podanie przez Państwa Danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania przez Black Tiger celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 

Czas przetwarzania Danych osobowych

Państwa Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody albo uwzględniania przez Administratora sprzeciwu wniesionego wobec przetwarzania Danych osobowych.

Następnie Dane mogę być przetwarzane – w niezbędnym zakresie – przez okres który wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.